web analytics
Članci

Skraćenice u JNA (pešadija). Šta je LPČ, KČ, PdBr, KO, ZKV…?

Skraćenice u JNA (PEŠADIJA)

KČ – komandir čete
ZKČ – zamenik komandira cete
ČS – cetni staresina
RF – radiofonista
KV – komandir voda
ZKV – zamenik komandira voda
KO – komandir odeljenja
ZKO – zamenik komandira odeljenja

Oružje i oruđe:
P – puška
PAP – poluautomatska puška
AP – automatska puška
SP – snajperska puška
A – automat
M – mitraljez
PM – puškomitraljez
Pi/PPi – pištolj/poluautomatski pištolj
APi – automatski pištolj
PTP – protivtenkovska puška
RB – ručni bacač
RBR – ručni bacač raketa
BsT – bestrzajni top
MB – minobacač
POT – protivoklopni top
PAT – protivavionski top
PAM – protivavionski mitraljez

StrO – Streljačko odeljenje
StrV – Streljački vod
StrC – Streljačka četa (pre ’60ih)
StrB – Streljački bataljon (pre ’50ih)
PČ – Pešadijska četa
PB – Pešadijski bataljon
BČ – Brdska četa
BB – Brdski bataljon
PlČ – Planinska četa
PlB – Planinski bataljon
AlČ – Alpinistička četa
MtČ – Motorizovana četa
MtB – Motorizovani bataljon
MČ – Mehanizovana četa
MB – Mehanizovani bataljon
ČMP – Četa mornaričke pešadije
BMP – Bataljon mornaričke pešadije
AO – Automatičarsko odeljenje
AČ – Automatičarka četa
AB – Automatičarski bataljon (pre ’50ih)
LPČ – Laka pešadijska četa
PaČ – Partizanska četa
PaB – Partizanski bataljon
POV – Protivoklopni vod
POČ – Protivoklopna četa
PdČ – Padobranska četa
PdB – Padobranski bataljon
PdBr – Padobranska brigada