web analytics
Članci

SVI SMO JEDNA ARMIJA Promocija pitomaca VA KoV, RV i PVO u Beogradu, 21. 07. 1990. godine. (VIDEO)

Promocija pitomaca VA KoV, RV i PVO u Beogradu, 21. 07. 1990. godine.

ISTORIJAT VOJNE AKADEMIJE

Tekst: VA

Od sticanja autonomnog statusa u okviru Turskog carstva 1830. godine u Kneževini Srbiji je bilo više pokušaja da se osnuje visoka vojna škola. U decembru 1837. godine počela je sa radom Vojna akademija, ali je ova škola već posle šest meseci prestala sa radom. Nekoliko godina kasnije Ilija Garašanin, koji je bio zadužen za Garnizonu vojsku, predložio je da se osnuje Artiljerijska škola i na taj način unapredi vojna sprema Kneževine Srbije. Državni Savet je usvojio taj predlog, a knez Aleksandar Karađorđević ga je odobrio 18. marta 1850. godine. Artiljerijska škola je prva vojna visokoškolska ustanova u Srbiji, čije tradicije danas čuva Vojna akademija u Beogradu.

Posle srpsko-turskih ratova 1876-1878. godine Kneževina Srbija je na Berlinskom kongresu, 1878. godine, međunarodno priznata kao nezavisna i suverena država. Iskustva iz rata i uvećanje državne teritorije nametali su potrebu da se Artiljerijska škola reorganizuje. Ministar vojni, đeneralštabni potpukovnik Jovan Mišković, odredio je komisiju koja je izradila “Projekt Zakona za ustrojstvo Vojne akademije”. Narodna skupština je usvojila Zakon o ustrojstvu Vojne akademije, a knez Milan Obrenović ga je potvrdio 30. januara 1880. godine.
Vojna akademija je radila neprekidno sve do Balkanskih ratova, 1912. godine. Rad je prekinut i tokom Prvog svetskog rata, a onda još jednom, u Kraljevini Jugoslaviji, izbijanjem Aprilskog rata 1941. godine.

U toku Drugog svetskog rata, odlukom Vrhovnog štaba Narodnooslobodilačke vojske i Partizanskih odreda Jugoslavije od 21. novembra 1944. godine, osnovana je Vojna akademija Demokratske Federativne Jugoslavije. Dvogodišnje školovanje počelo je februara 1945. godine.
Naređenjem Generalštaba JA od 31. jula 1945. godine, Vojna akademija je rasformirana kao opštevojna akademija i odlučeno je da pitomci nastave školovanje u posebnim Vojnim učilištima po rodovima. Do septembra 1945. godine formirana su Vojna učilišta, a nastava u njima započela je novembra 1945. godine. U 15 Vojnih učilišta, raspoređenih na čitavoj teritoriji DF Jugoslavije, školovanje je trajalo od 14 meseci do dve godine. Tradiciju Vojne akademije nastavilo je Pešadijsko vojno učilište.
Školovanje u Pešadijskom vojnom učilištu je, 1949. godine, produženo sa dve na tri godine. Nakon toga, naziv Pešadijsko vojno učilište je promenjen u Škola za aktivne pešadijske oficire, a zatim u Škola aktivnih oficira. Konačno, 1952. godine, škola je dobila naziv Vojna akademija JNA.
Vojna akademija JNA školovala je oficire svih rodova Kopnene vojske. Da bi naziv više odgovarao nameni, Vojna akademija JNA je 1964. godine preimenovana u Vojnu akademiju KoV.
Školovanje u Vojnoj akademiji KoV je, 1966. godine, produženo sa tri na četiri godine. Naporedo sa Vojnom akademijom KoV, razvijale su se i ostale vojne akademije vidova, rodova i službi. Do izbijanja građanskog rata na prostoru bivše SFR Jugoslavije vojne akademije su radile bez većih promena u organizaciji.

VIDEO: