web analytics
Članci

63. padobranska brigada u JNA! Namjena, prikaz obuke! (VIDEO)

Padobranska brigada je bila elitna brigada JNA (danas Vojske Srbije). Namenjena je za specijalne, izviđačke i diverzantske operacije duboko iza neprijateljskih linija.

Kada se analiziraju sposobnosti pripadnika 63. padobranskog bataljona bitno je napomenuti visok koeficijent sigurnosti tokom obuke padobranaca, parametar koji je, uprkos nekoliko desetina hiljada skokova u poslednjih 15 godina, daleko bolji od uporedivih pokazatelja bezbednosti padobranskih jedinica najjačih svetskih armija. Ovo govori u prilog visokim standardima obuke i sposobnosti padobranaca. Snažna radna disciplina, odlične veštine oficira i instruktora, visokokvalitetan psihofizički dril, temeljni pregledi, odlično stanje padobranske opreme, zajedno sa visokim moralom pripadnika takođe su faktori koji doprinose smanjenju rizika.

Generalštab Jugoslovenske armije naredio je 1946. godine formiranje 46. padobranskog bataljona u Beloj Crkvi, koji je ubrzo pretpočinjen Jugoslovenskom ratnom vazduhoplovstvu. U Beloj Crkvi nisu postojali uslovi za padobransku obuku i skokove, pa je bataljon 1948. premešten na aerodrom „Jugovićevo“ kod Novog Sada. Odmah posle formiranja 46. padobranskog bataljona, 1946, njegovi oficiri i vojnici obukli su uniformu olovno-plave boje i takvu uniformu zadržali su do 1. januara 1959, kada je 63. padobranska brigada vraćena u organizacijski sastav Jugoslovenskog ratnog vazduhoplovstva.

U januaru 1952. godine u Šapcu je od starešina iz 46. padobranskog bataljona i od vojnika dobrovoljaca iz pešadije formiran 63. padobranski bataljon. Kada je formirana 63. padobranska brigada, taj bataljon ušao je u njen sastav. U martu 1954. premešten je u Novi Sad. Tokom 1953. odigrao se prelomni trenutak u razvoju padobranskih jedinica u Jugoslaviji – odlučeno je da se u sastavu Jugoslovenskog ratnog vazduhoplovstva formira 63. padobranska brigada. Ona je formirana naredbom vrhovnog komandanta 5. februara 1953. u Šapcu. U njenom sastavu bili su: 1. bataljon, odnosno bivši 46. padobranski bataljon iz Mostara, 2. bataljon, nekadašnji 63. padobranski bataljon iz Šapca, teška četa minobacača 120 mm, četa za vezu, pionirski vod i pozadinske jedinice. Brigada je u Novom Sadu, na aerodromu „Jugovićevo“, imala povoljne uslove za smeštaj, obuku i padobranske skokove. Stupanjem na snagu „Opšte ratne službe“, 1955. godine, te usvajanjem „Doktrine opštenarodnog rata“, Generalštab je razradio i operativni plan „Drvar 1“, na osnovu kojeg je 1959. godine u oružanim snagama došlo do većih promena. Osnovni cilj bio je da se armije na severoistočnim i istočnim granicama zemlje osposobe za samostalnija dejstva, da se smanji broj ljudi pod oružjem i jedinice bolje naoružaju i tehnički opreme. U skladu s tim, odlučeno je da se formiraju tri vazduhoplovne komande, koje će podržavati 1, 3. i 5. armiju, da se rasformira 63. padobranska brigada, a da se od nje i triju armijskih padobransko-izviđačkih četa obrazuju tri samostalna padobranska bataljona, koji će pripadati vazduhoplovnim komandama, odnosno komandama 1, 3. i 5. armije.

Na osnovu te odluke, 63. padobranska brigada prestala je da postoji 16. novembra 1959. godine. Rasformiranjem 63. brigade novonastali padobranski bataljoni – 127. u Batajnici, 148. u Cerklju i Padobranski nastavni centar u Nišu – zadržali su iste oznake koje su nosili u sastavu brigade. Osam godina kasnije, 5. decembra 1967, na niškom aerodromu ponovo se okupila 63. padobranska brigada, u čiji su sastav ušli Padobranski nastavni centar i 148. padobranski bataljon. Dotadašnja praksa pokazala je da je usitnjenost padobranskih jedinica otežavala rukovođenje, padobransku obuku i borbeno osposobljavanje.

VIDEO: