web analytics
Članci

Zašto četnike i ustaše kategorišemo kao neprijatelje kada su oni uglavnom bili saradnici? Četnici su ’42. priznali NDH u zamjenu za naoružanje od ustaša i nacista! (FOTO, VIDEO)

Zašto je danas istorija “izvrnuta” i sakrivena od istine? Kome odgovara da se krije ustaško-četnička saradnja?

Zašto se četnici i ustaše kategorišu kao neprijatelji, kada su oni imali najjaču i najčvršću saradnju protiv NOB-a? U nastavku slijedi oko 45 poznatih dokumenata njihove saradnje.

U nastavku slijede ŠOKANTNI dokumenti o ustaško-četničkoj saradnji!

Zapisnik o sporazumu predstavnika četničkog odreda »Kočić« i NDH od 27. aprila 1942. o priznavanju vlasti NDH i saradnji u borbi protiv NOP-a

Izvještaj Velike župe Cetina od 30. maja 1942. Ministarstvu unutarnjih poslova NDH o potrebi saradnje s četnicima i o akciji partizana u kotaru Makarska i na otoku Hvaru

Predlog Štaba Ozrenskog četničkog odreda od 10. maja 1942. komandantu 4. domobranske divizije za sastanak radi sklapanja sporazuma o saradnji u borbi protiv NOP

Obavještenje Zapovjedništva Banjalučkog zdruga od 15. maja 1942. o sklapanju sporazuma između ustaško-domobranskih vlasti i četnika u zapadnoj Bosni

Direktivno pismo Glavnog štaba NOP odreda Hrvatske od 25 svibnja 1942 god. štabovima operativnih zona, grupa odreda i samostalnih odreda o političkoj situaciji u zemlji, pristupanju Hrvata u partizanske jedinice, raskrinkavanju saradnje između ustaša i četnika i formiranju udarnih i omladinskih bataljona

Zapisnik o pregovorima predstavnika Majevičke četničke grupe i komandanta 3. domobranske divizije od 30. maja 1942. o priznavanju NDH i saradji sa vlastima NDH

Molba Štaba četničkog odreda »Kočić« od 5. juna 1942. domobranskom garnizonu Mrkonjić-Grad za redovno snabdevanje hranom ranjenih i bolesnih četnika

Zapisnik sa konferencije četničkih odreda sa područja doline Vrbasa od 7. juna 1942. o organizaciji odreda, sadejstvu u akcijama protiv NOP-a i saradnji sa NDH

Zapisnik o sporazumu između predstavnika četničkog odreda »Borje« i NDH od 9. juna 1942. o priznavanju suvereniteta NDH i o saradnji u borbi protiv NOP-a

Zapisnik sa sastanka između predstavnika četničkog odreda »Borje« i NDH od 14. juna 1942. o dopuni sporazuma o saradnji od 9. juna 1942. godine

Obavještenje Zapovjedništva Banjalučkog zdruga od 15. juna 1942. o sporazumu s vojnočetničkim odredom »Borja« sklopljenim radi borbe protiv partizana

Izvještaj Velike župe Bribir i Sidraga u Kninu od 27. lipnja 1942. Poglavniku NDH o odnosu vlasti NDH prema četnicima

Izvještaj Velike župe Bribir i Sidraga u Kninu od 4. srpnja 1942. Poglavniku NDH o sporazumu s četnicima

Izvještaj oružničke postaje Bugojno od 7 jula 1942 god. saradnji četnika sa ustaško-domobranskim vlastima

Izvještaj Velike župe Bribir i Sidraga u Kninu od 18. srpnja 1942. Poglavniku NDH o suradnji sa četnicima

Raspis Glavnog stana poglavnika od 24 jula 1942 god. o razgraničenju područja između četničkih odreda i ustaško-domobranskih snaga i brojno stanje četničkih jedinica

Izvještaj velikog župana Velike župe Gacka i Lika od 6. avgusta 1942. Glavnom stanu poglavnika o stanju u ustaškim i domobranskim jedinicama na teritoriji Župe

Izveštaj Više komande oružanih snaga »Slovenija-Dalmacija« od 27. septembra 1942. Vrhovnoj komandi o stavu Glavnog stana poglavnika NDH u vezi sa učešćem četničkih snaga u operaciji »Dinara«

Obaveštenje Više komande oružanih snaga »Slovenija-Dalmacija« od 18. oktobra 1942. o sadržaju sporazuma s poglavnikom NDH u pogledu četničkih formacija

Zapisnik o produženju saradnje između ustaških vlasti i pretstavnika bijeljinskih četnika od 12 oktobra 1942 godine

Naređenje Štaba Prve proleterske divizije od januara 1943 god. Štabu Prve brigade za čišćenje prostorije Kotor Varoš, Prnjavor i Teslić od četnika i ustaško-domobranske milicije

Izveštaj zamenika velikog župana iz Gospića od 1. januara 1943. predsedniku vlade o sporazumu između četnika i vojnih predstavnika NDH o saradnji u borbama protiv snaga NOVJ

Izvještaj Štaba Prve proleterske divizije od 1 januara 1943 god. Vrhovnom štabu NOV i PO Jugoslavije o borbama protiv četnika i domobrana kod Teslića

Izveštaj Obaveštajnog odeljenja Više komande oružanih snaga Slovenija – Dalmacija od 13. januara 1943. o sastanku predstavnika ustaško-domobranskih jedinica sa četničkim starešinama, 31. decembra 1942. u Otočcu, u cilju obezbeđenja saradnje u borbi protiv NOP-a

Obavještenje zapovjedništva Trećeg domobranskog zbora od 15 januara 1943 god. o izdavanju municije četnicima

Izvještaj Kotarske oblasti u Vlasenici od 18 januara 1943 god. o pregovorima sa Milošem Matićem, komandantom Letećeg četničkog odreda

Desetodnevni izveštaj 718. pešadijske divizije od 26. januara 1943. o vojno-političkoj situaciji, borbama protiv snaga NOV i POJ i četničko-ustaškoj saradnji u Bosni

Izveštaj Komande 6. armijskog korpusa od 29. januara 1943. Višoj komandi oružanih snaga Slovenija – Dalmacija o pregovorima četničkog delegata Dobrosava Jevđevića sa ustaško-domobranskim starešinama u Mostaru

Izveštaj majora Slavoljuba Vranješevića od 3. februara 1943. majoru Zahariju Ostojiću o vojno-političkoj situaciji u četničkim odredima zapadne Bosne i saradnji sa nemačkim i ustaško-domobranskim jedinicama

Izveštaj člana Štaba Motajičkog odreda od 9. februara 1943. načelniku Štaba Komande bosanskih četničkih odreda o efektu ugovora sklopljenih između četničkih odreda i ustaško–domobranskih jedinica i borbama protiv jedinica NOVJ u predelu Motajice

Izveštaj posadnog zapovjedništva Gacko od 22. marta 1943. Štabu Šeste pješačke divizije o saradnji četnika i domobrana kod Gacka

Izveštaj Ureda za strategijske službe od 5. maja 1943. o saradnji četnika sa okupatorima i ustašama u borbama protiv NOV i POJ

Izveštaj ureda za strategijske službe od 25. maja 1943. o saradnji četnika sa okupatorima i ustašama u borbama protiv NOV i POJ

Izvještaj ustaško-domobranskog vojnog povjereništva od 2 lipnja 1943 god. o spremnosti za saradnju sa četnicima zbog predviđenih dejstava u dolini rijeke Gacke

Pismo Štaba Prvog bosanskog NOU korpusa od 21 juna 1943 god. političkim komesarima divizija, brigada, odreda i političkim radnicima o izdaji i saradnji četnika sa Nijemcima i ustašama

Pismo komandanta 4. četničke brigade od 11. septembra 1943. četničkom predstavniku kod ustaško-domobranskih jedinica o saradnji ustaša, domobrana i četnika u borbi protiv NOVJ na području Gospića

Izvještaj Štaba 35. divizije od 26. jula 1944. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o saradnji Nijemaca, ustaša i četnika, o mjerama za zaštitu žetve i o planu narednih operacija

Pismo Draže Mihailovića od 29. novembra 1944. ustaškom poručniku Mati Matićeviću o značaju saradnje između ustaša i četnika

Zapovest poglavnika Nezavisne Države Hrvatske od 21. decembra 1944. oružanim jedinicama (na pravcima Bihać—Bosanski Novi — Kostajnica — Zagreb — Slovenija i Gospić — Ogulin — Karlovac — Zagreb — Slovenija) da neometano propuste i obezbede prolaz Dinarskoj četničkoj diviziji prilikom njenog prebacivanja u Sloveniju

Izveštaj Komande smederevskog korpusa od 20. januara 1945. načelniku štaba Vrhovne komande o sastanku sa predstavnicima ustaško-domobranskih jedinica u rejonu Modriče i uslovima saradnje u borbi protiv jedinica NOVJ

Izveštaj Komande smederevskog korpusa od 23. januara 1945. načelniku štaba Vrhovne komande o sporazumu sa ustaško-domobranskim jedinicama za borbu protiv jedinica NOVJ u rejonu Modriče

Pismo Draže Mihailovića od 15. aprila 1945. advokatu Ranku Brašiću sa porukom Anti Paveliću i instrukcijama za pregovore sa njim o zajedničkoj borbi protiv NOP-a.

Napomena: Jedina bitka u kojoj su četnici i ustaše međusobno ratovali je kod Lijevča polja od 30 marta do 8. aprila, 1945. godine!

Sve ove navedene dokumente možete pogledati klikom OVDJE.

VIDEO:

(http://znaci.net)